beykent koltuk döşeme

beykent koltuk döşeme

Koltuk tamiri, hanenizde kullanmakta olduðunuz ve hala saðlam koltuðunuzun iskelet bölümünde, sünger yada kumaþ bölümünde ihtiyaç duyulan tamiratýn yapýlmasý ve alakalý bölümün deðiþtirilmesidir.

Her sektörde ve her üründe tamir ve servis olduðu gibi koltuk ve mobilyalarýnda çeþitli servis ve tamiratý olasýdýr. Deðerini yitirmemiþ ve halihazýrda kullanýma uygun olan bütün eþyalar gibi koltuklar da yenilenerek güzelleþtirilebilir.

Koltuk döþeme ile ilgili þuurlu olun.

Koltuk tamiri yaptýrmadan önce dikkat faktörüz gerek bir takým konular olduðunu unutmayýn. Bunlardan birincisi müraacat edeceðiniz döþeme ustasýdýr. Þayet yanlýþ bir seçenek yaparsanýz koltuðunuz daha önceki halinden daha kullanýþsýz hale gelme ihtimali olduðundan dolayý, eþyalarýnýz iþinde ehil, deneyimli ve iþçilik ile ilgili usta olan döþemecileri seçenek edin. Bu konuda önceden yapmýþ olduðu ürünler ve referanslarý inceleyebilirsiniz.

Ýkinci konu tamir yaptýrmak istediðiniz koltuk takýmýnýn tamire deðer olmasý gerekmektedir. Daha kolay bir ifade ile, ekonomik rakamlarla aldýðýnýz ve çok kaliteli olmayan koltuk takýmlarýný onardýrmaya çalýþmak sizin için bir zarar olur. O sebeple koltuk tamiri ücreti ile ilgili bilgi alýrken iyi hesap yapmalýsýnýz. Örnek verecek olursak: 1500 TL ödeyerek aldýðýnýz koltuk takýmýna 1000 TL vererek tamir yaptýrmak isabetli bir karar olmaz. Ancak bazý vaziyetlerde mobilya firmalarý çeþitli kampanyalar yaparak düþük ücrete koltuk yada çekyat satabiliyor. Bu sebeple koltuk döþeme iþi konusunda olarak çekyat tamiri, berjer tamiri, sandalye tamiri ve koltuk tamiri yaptýrmaya karar vermeden önce bir ustaya müracaat etmenizde yarar var.

koltuk tamiri

Koltuk tamiri firmalarý Ýstanbul’da ne yazýk ki eskiye kýyasla çok fazla yok. Bunun en büyük sebepleri evvelki dönemlerde üretilen el iþçiliði ile yapýlmýþ koltuk modelleri artýk çok az. Þimdi daha çok fabrikasyon imalat ve seri imalat dediðimiz þekilde çaðdaþ tarz koltuklar revaþtadýr. Bu tarz ürünlerin de koltuk tamiri ücreti koltuða göre yüksek gelmektedir.

Marmara Koltuk Döþeme olarak deneyimli ve hoþ görülü ustalarýmýzýn fikirlerinden fiyatsýz yararlanabilirsiniz. Tek yapmanýz þart olan þey Ýstanbul Þiþli Mecidiyeköy’de bulunan firmamýza kadar gelerek bir bardak çayýmýzý içmenizdir.

Koltuk tamiri ve her türlü koltuk hizmeti verdiðimiz Ýstanbul kazalarý þu þekildedir:

Write a comment

Comments: 0